מילר ושות' עורכי דין
phone

הקמת חברה

מעונינים להקים חברה? מה המשמעות של בע"מ (בעירבון מוגבל) ועוד.

27/07/2010 | תחום התמחות: מסחרי

מי יכול לייסד חברה? ("זכות ההתאגדות")

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור. (סעיף 2 לחוק).

כמה אנשים נדרשים לשם הקמת חברה?

בעבר (עד שנת 2000) ניתן היה להקים חברה רק באמצעות 2 אנשים או יותר. כיום, לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד.

מה זה בע"מ? מה הפרוצדורה?

המבקש לרשום חברה יגיש לרשם החברות בקשה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) התש"ס – 1999, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים. (סעיף 8 לחוק).

שם החברה חייב להיות בעברית. ניתן להוסיף שמות באנגלית וערבית.

לבקשה יצורפו:

התקנון.
הצהרת בעלי מניות.
הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות.
לייעול הטיפול ברישום חברה, מומלץ למלא את הטופס: "טופס הגשת מסמכים לרישום חברה".
שמו של החותם על טפסים 1 ו2-, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים יאומתו בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

המבקש לרשום חברה ישלם בעת הגשת הבקשה – אגרת רישום.
הרשם ירשום את החברה אם מצא כי קויימו כל הדרישות לפי חוק החברות
בקשר לרישום ולכל ענין שהוא תנאי לכך.

לכל חברה יינתן מספר רישום שיצויין בתעודת ההתאגדות.
סכום האגרה לרישום חברה: - 2,435"ח.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום מסחרי