מילר ושות' עורכי דין
phone

תקנת השוק

רכשת רכב משומש, מסרת את התמורה והעברת בעלות, אך בדיעבד התברר כי הרכב בבעלותו של אחר או שהוא משועבד לטובת צד שלישי או שקיימות לצד שלישי טענות ביחס לרכב? עדיין לא אבדו כל התקוות.

29/07/2010 | תחום התמחות: מסחרי

מהי "תקנת השוק"?

במקורה, "תקנת השוק" התלמודית נועדה לאפשר חיי מסחר תקינים. בתלמוד נאמר שמי שקנה נכס בשוק ולא ידע שהוא גנוב, העדיפות בנכס תהיה לקונה גם אם לאחר מכן בא הבעלים המקורי וזיהה כי החפץ ביד הקונה הוא שלו. לשון אחרת, למרות זכות הבעלים המקוריים בנכס, הוא יוכל לקבלו חזרה רק אם ישלם לקונה את הסכום ששילם עבורו.

מטרת התקנה היא לאפשר חיי מסחר בשוק על ידי מתן הגנה לרוכש כדי שלא יחשוש כי הנכס העומד למכירה כלל אינו שייך לרוכל.

החוק האנגלי ובעקבותיו גם החוק הישראלי המודרני אימצו גם הם את עקרון תקנת השוק בסעיף 34 לחוק המכר וזו לשונו:

"נמכר נכס-נד על ידי מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר והמכירה הייתה במהלך הרגיל של עסקיו, עוברת הבעלות לקונה נקייה מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת בממכר אף אם המוכר לא היה בעל הממכר או לא היה זכאי להעבירו כאמור, ובלבד שהקונה קנה וקיבל אותו לחזקתו בתום-לב".

במילים אחרות, אם התקיימו 5 התנאים להלן, העולים מהוראת חוק זו, אף אם קיים בעלים חוקי לנכס נשוא המכר ואף אם הוא קודם לכם, עדיין הנכס שרכשתם יישאר בבעלותכם:

1. נדרש כי הנכס יהיה "נכס נד". מכונית למשל, עונה לדרישה זו, אך דירה (שאינה נכס נד) אינה עומדת בדרישה זו.

2. נדרש שהרכישה תהיה במסגרת עיסוקו של מוכר. רכישה ממגרש מכוניות עומדת בתנאי תקנת השוק, אך רכישת רכב ממי שעוסק בממכר רהיטים למשל אינה עומדת בתנאי.

3. נדרש כי המכירה היא במהלך הרגיל של עסקי המוכר. רכישה מסוחר מכוניות מחוץ למסגרת מגרש המכוניות למשל, אינה עומדת בתנאי תקנת השוק, והטעם הוא שרק מי שהסתמך על כך שמדובר בסוחר רכב ולא במוכר אלמוני ובלתי ידוע יזכה להגנת "תקנת השוק".

4. נדרש כי ניתנה תמורה כנגד הנכס. הפסיקה פירשה את דרישה זו כך שאין די בתמורה חלקית בלבד אלא "ממשית ומבוצעת", כך שעיקר התמורה האמיתית של הנכס כבר הועברה אל הרוכל.

5. נדרש כי הרכישה, מתחילתה ועד סופה, נעשתה בתום-לב. משמע, שלרוכש לא הייתה כל ידיעה או חשד שהממכר אינו כשר וכן שלא היה על הרוכש לדעת זאת לאור נסיבות הרכישה.

ואכן, אם התקיימו התנאים הנ"ל, יעבור הנכס לקונה כשהוא נקי מכל זכות של צד שלישי לעסקה, בין אם היה זה שעבוד, עיקול ואפילו היה גנוב.

קיום ודאות בשוק והבטחת יעילות המסחר בו הם הסיבות לעדיפות של הרוכש תם הלב שלא ידע ולא צריך היה לדעת שהממכר שקיבל שונה ממה שהובטח לו. כך הרוכש יוכל לסמוך המצב המשפטי החל על הממכר והוא לא יצטרך לבצע בדיקות נוספות שיקשו על העסקאות וייקרו אותן.

מצד אחד, עומד נימוק ההגנה על הרוכש הנ"ל. אך מצד שני, עומדים הנפגעים הפוטנציאליים מתקנת השוק המאבדים את זכותם. אך גם להם קיים פתרון בחוק. בעלי הנכס המקוריים יכולים עדיין לתבוע את המוכר בגין הנזק שנגרם להם, אם נמצא כי המוכר ידע על זכותם או שצריך היה לדעת.

לסיכומו של עניין, במידה ורכשתם נכס ולאחר מכן מופיע אדם הטוען לזכות כלשהי בו, אין להיבהל אם עמדתם בכל התנאים לעיל. מאידך, אין להיתפס לשאננות ויש להיות זהירים ולפנות לייעוץ משפטי בנושא. כאשר קונים רכב משומש אין להסתמך על דברי המוכר וגם אין הסתפק בבדיקה במשרד הרישוי. יש לבדוק את מצב השעבודים והעיקולים על הרכב גם ברשם המשכונות.

מידע זה הינו כללי בלבד ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי. למידע נוסף וטיפול ענייני, נא פנה למשרדנו.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום מסחרי